Foto: Hisao Szuki
Fotos: Hisao Suzuki
Casa Malecaze, Vieille-Toulouse. Francia