Foto: Hisao Szuki
Photos: Hisao Suzuki
Malecaze House, Vieille-Toulouse. France