Foto: Hisao Suzuki
Photo: Eugeni Pons
Bellow House, Les Preses