Photo: Eugeni Pons
Foto: Hisao Suzuki
Foto: Hisao Suzuki
Foto: Hisao Suzuki
Spaces for Leisure and Culture, Riudaura