Foto: Eugeni Pons
Foto: Hisao Suzuki
Foto: Hisao Suzuki
Foto: Hisao Suzuki
Espais per a l’Oci i la Cultura, Riudaura