Reserves RCR Bunka al carrer Fontanella 21 a Olot. Foto: Pep Sau

Transparència

Les fundacions són entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic i la destinació dels rendiments o recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d’interès general.

A Catalunya, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions. A través del Protectorat de Fundacions, l’Administració exerceix el control sobre les fundacions per assegurar i contribuir a un exercici correcte del dret de fundació i al compliment de les finalitats fundacionals.

Cada any, RCR Bunka Fundació Privada presenta les memòries anuals al Protectorat.

Memòria anual 2022
Memòria anual 2021
Memòria anual 2020
Memòria anual 2019
Memòria anual 2018
Memòria anual 2017
Memòria anual 2016
Memòria anual 2015
Memòria anual 2014